ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Happy Birthday your Holiness Dalai Lama!! Will pray for healthy life, your love, compassion, universal brotherhood is an inspiration
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s